Multidisciplinära arbetssätt för behandling av kronisk smärta


En ny praktisk guide är nu tillgänglig: 14 medlemmar i den internationella rådgivande panelen för CHANGE PAIN® har bidragit till den här broschyren med 12 kapitel, med stöd från paraplyorganisationen för europeiska smärtsammanslutningar, EFIC®.

I den här nya guiden om multidisciplinär behandling av kronisk smärta beskrivs fördelar för såväl patienter som läkare, och här finns praktiska tips om hur man kan arbeta mer tvärvetenskapligt. Ett multidisciplinärt team kan innefatta en allmänläkare och olika specialister, till exempel anestesiologer, reumatologer, neurologer, psykiatriker eller psykologer, som även kan vara specialiserade på smärtbehandling.

 

Lyssna på författarnas kommentarer:
Referral pathways: potential restrictions Communication between patients, primary care physicians and specialists Towards a multidisciplinary team approach in chronic pain management Benefits of the multidisciplinary team for the patient

 

Riktlinjer för kommunikation mellan läkare och patient finns också i PAIN EDUCATION-programmet som utvecklats inom initiativet CHANGE PAIN®.


Författarna betonar också att patienten spelar en viktig roll i vårdprocessen. Det är avgörande att en patient med kronisk smärta görs delaktig i alla vårdbeslut. Därför innefattar CHANGE PAIN®-initiativet broschyren ”Att leva med smärta”. Den här broschyren innehåller värdefulla, enkla och tydliga tips och råd om hur kronisk smärta kan hanteras, så att patienten kan spela en mer aktiv roll i sin egen behandling.