Uttömmande eCME-moduler


PAIN EDUCATION är ett forum som kontinuerligt förser yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården med den senaste forskningsinformationen om långvarig smärta. Med hjälp av PAIN EDUCATION kan läkarna öka sin expertis och bidra till bättre resultat inom smärtbehandling.


Med PAIN EDUCATION kan du samla CME-poäng online. Tillsammans kan vi utforska den senaste kunskapen om långvarig smärta och få svar på de grundläggande frågorna:

 

 • Vad är de typiska kännetecknen för en patient med långvarig smärta?

   
 • Hur inger man förtroende hos patienterna?

   
 • Hur utvecklar man en mekanismorienterad behandlingsmetod som är anpassad för den enskilda patienten?

   

Öka din kunskap och ha roligt under tiden – och håll utkik efter de europeiska kvalitetsgodkända (UEMS-EACCME) eCME-modulerna.

 

 • Modul 1:
  Bedömning av smärta och kommunikation mellan läkare och patient

  I den här modulen understryks vikten av god kommunikation mellan läkare och patienter. God kommunikation är avgörande för att en uttömmande klinisk bedömning ska kunna göras (även av psykosociala problem), och för att läkare och patient ska få en gemensam bild av vad man kan förvänta sig av behandlingen. Den belyser även betydelsen av att bedöma patientens smärthistoria för att få en insikt i mekanismen hos den underliggande sjukdomen. Här lyfts även det övergripande målet för behandling av långvarig smärta fram: att utveckla en individanpassad behandling som låter patienten leva normalt.
   
 • Modul 2:
  Multimodal hantering av långvarig smärta

  Eftersom effektiv och tidig smärtbehandling är avgörande för framgångsrik smärthantering beskrivs här multimodal hantering av långvarig smärta med fokus på farmakologisk behandling. Olika läkemedels verkningsmekanismer beskrivs och även hur effekt, biverkningar, läkemedelsinteraktioner och toleransutveckling påverkar behandlingsframgången.
   
 • Modul 3:
  Mekanismorienterad farmakologisk behandling av långvarig smärta

  Denna modul ger grundläggande kunskap om smärtfysiologi och smärtmekanismernas patofysiologi. Skillnaderna mellan nociceptiv och neuropatisk smärta tas upp, tillsammans med en beskrivning av typiska smärtsyndrom. Här ges en översikt av olika smärtmekanismer (inklusive sensibiliseringsprocessen), hur man väljer läkemedel utifrån denna kunskap och principer för att kombinera olika läkemedel. Modulen ger också praktisk vägledning i form av patientfall som illustrerar individanpassade behandlingsplaner.
   
 • Modul 4:
  Behandling av långvarig ryggsmärta

  Här får du reda på hur vanligt det faktiskt är med långvarig ryggsmärta och hur ofta den är underbehandlad. Du får också lära dig hur långvarig ryggsmärta kan hanteras med hjälp av multimodal behandling.
  I den här modulen visas vilken betydelse neuropatiska smärtkomponenter har för hur svår den långvariga ryggsmärtan är. Här förklaras också olika läkemedelsklasser som används vid hantering av ryggsmärta, inklusive olika smärtstillande medels verkningsmekanismer
   
 • Modul 5:
  Neuropatisk smärta

  När du har genomgått den här modulen ska du ha fått kunskap om orsakerna till neuropatisk smärta och om mekanismerna kring akut och kronisk smärta. Modulen är en genomgång av behandlingsmetoder mot neuropatisk smärta enligt de senaste riktlinjerna och den stegvisa behandlingsalgoritmen.
   
 • Modul 6:
  Kronifiering av smärta

  När du har genomgått den här modulen ska du ha fått förståelse för processen för kronifiering av smärta samt tecken och symptom för kronisk smärta. I denna modul diskuteras också hur komorbiditet utvecklas som en konsekvens av smärta, samt mekanismer som kan modulera kronisk smärta.
   
 • Modul 7:
  Smärta hos äldre

  När du har genomgått den här modulen ska du ha fått en förståelse för speciella aspekter av geriatrisk smärtdiagnos- och behandling. Långvarig smärta är vanligt förekommande bland äldre. Det påverkar mer än 50 % av de äldre i samhället och mer än 80% av de som bor på vårdboende. Med anledning av detta är det mycket viktigt att öka förståelsen för denna speciella grupp av patienter och deras speciella utmaningar.
   
 • Modul 8:
  Smärta hos cancerpatienter

  Efter att ha avslutat denna utbildningsmodul ska deltagare ha en bättre förståelse för olika aspekter av smärta hos cancerpatienter, t.ex. vikten av lämplig diagnos, principerna för behandling av cancersmärta och de olika farmakologiska alternativen. Dessutom har man fått kunskap om smärtlindring i specifika patientgrupper samt hur detta passar in i palliativ vård.
   

 

 

 

PAIN EDUCATION-programmet


Lär dig mer om eCME-programmet
 


Prof. Hans Georg Kress

 


EFIC