Hur ska smärta definieras?


”Smärta är en obehaglig sensorisk och/eller känslomässig upplevelse förenad med verklig eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada.”1


Av denna definition framgår tydligt att smärta inte bara är en sensorisk upplevelse utan dessutom påverkar individen känslomässigt.


Akut smärta fungerar som en varningssignal om verklig eller förestående skada och har i det avseendet en viktig funktion i kroppen.


När smärtan pågått längre än tre månader brukar man tala om långvarig smärta. Funktionen som varningssignal har upphört och smärtupplevelsen är inte längre kopplad till den ursprungliga skadan.Referenser
1 IASP, 1994. Part III: Pain Terms, A Current List with Definitions and Notes on Usage (s. 209-214). Classification of Chronic Pain, Second Edition, IASP Task Force on Taxonomy, red. av H. Merskey och N. Bogduk, ISAP Press, Seattle, 1994. http://www.iasp-pain.org.
 

Hur uppfattas smärta?


Ta reda på hur de processer som är inblandade i smärtuppfattningen fungerar


Smärtprocess

 


Hur kan smärta klassificeras?


Läs mer om hur smärta definieras


Smärtklassificering

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFIC