Klassificering av smärta


För att kunna individanpassa behandlingen är det viktigt att inledningsvis klassificera smärtan. Det kan normalt göras utifrån faktorerna varaktighet, patogenes, lokalisation och orsak. En sådan välavgränsad kategorisering tar dock inte hänsyn till att svår kronisk smärta är uttalat multifaktoriell. Det behövs därför nya sätt att hantera smärta med all dess komplexitet1.

 

Klassificering av smärta

 

Referenser
1 Korff M, Dunn KM. Chronic pain reconsidered. Pain. 2008; 138(2): 267–276
 

Smärtklassificering

 

utgår från faktorerna
 
Varaktighet
 
Patogenes
 
Lokalisation
 
Orsak

 


Hur uppfattas smärta?


Ta reda på hur de processer som är inblandade i smärtuppfattningen fungerar


Smärtprocess

 


Smärtbehandling


Läs mer om de olika alternativ som finns för att behandla långvarig smärta


Behandling

 


EFIC