Behandlingsbegränsningar


Patienter med svår kronisk smärta får ofta otillräcklig behandling, något som leder till hög belastning för samhället. Detta gäller framför allt andra tillstånd än cancer, där det i dag bara ges begränsad tillgång till kraftfulla substanser. Trots att icke-opioidanalgetika inte är avsedda för långtidsbehandling använder de flesta av de kroniska smärtpatienterna sådana medel under lång tid (oftast NSAID)1.


I en undersökning över hela Europa var 40 % av patienterna inte nöjda med den behandling de får för sin smärta, och 12 % sa att deras läkare aldrig försökt mäta hur mycket smärta de upplevde1.


Farmakologisk behandling begränsas ofta av biverkningar. Det gäller särskilt starka opioider, där biverkningarna kan begränsa möjligheterna att uppnå en effektivt smärtlindrande dos.Patienter och läkare kämpar följaktligen för att hitta en balans mellan tillräcklig smärtlindring och acceptabel tolerabilitet och hamnar ofta i en ond cirkel som leder till att behandlingen avbryts2.


Detta är särskilt bekymmersamt vid indikationer som kronisk smärta i den nedre delen av ryggen, där smärtan ofta inbegriper en neuropatisk komponent. I sådana fall används vanligen en kombination av klassiska opioidanalgetika och adjuvans (tilläggsanalgetika), men det finns belägg för att en sådan kombinationsbehandling medför ökad risk för biverkningar3.


Det är därför avgörande att förbättra läkarnas kunskap om den fysiologiska skillnaden mellan neuropatisk och nociceptiv smärta, om de särskilda farmakologiska alternativen samt om hur behandlingen kan individanpassas. Då kan de fatta bättre behandlingsbeslut och erbjuda patienter runtom i Europa effektivare smärtbehandling i ett tidigt skede2.Referenser
1 Breivik H et al.: Survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact on daily life, and treatment. Eur J Pain. 2006; 10:287-333.
2 Varrassi G et al. Pharmacological treatment of chronic pain - the need for CHANGE. Cur Med Res Opin, 2010, 26(5): 1231-1245.
3 Hanna M et al. Prolonged-release oxycodone enhances the effects of existing gabapentin therapy in painful diabetic neuropathy patients. Eur J Pain, 2008, Vol 12: 804-813.
 

Behandla långvarig ländryggssmärta


Lyssna på dr Gerhard H.H.Müller-Schwefe som berättar om begränsningarna i dagens behandlingsmetoder för långvarig ländryggssmärta.

 


Dr Gerhard H.H. Müller-Schwefe

 


Undersökningsfråga


Hur stor andel av patienterna med långvarig smärta tror du får tillfredställande behandling?

< 10%
11–20%
21–40%
41–60%


Svar

 


EFIC